Komunikacija izmedu Korisnika i tvrtke LD OPREMA I ALATI D.O.O odvija se
pisanim putem e-mailom a prigovori,zahtjevi i pritužbe kao i odgovori na njih
dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima i to zakonom o zaštiti potrošaca, općom uredbom o zaštiti osobnnih podataka i sl. Predugovorne obavijesti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu, zajedno sa
specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda te ce se prije potvrdivanja narudžbe za
kupnju pojedinog proizvoda od kupca tražiti da iste prihvati, da je upoznat sa istim, suglasan, dok ce nakon potvrdivanja narudžbe sklapanja ugovora iste biti dostavljene
kupcu poruke kojom se potvrduje da je ugovor sklopljen. Kada kupac potvrdi
narudžbu i izvrši plačanje ugovor se smatra sklopljenim, a prodavatelj se obvezuje
kupcu poslati potvrdu da je narudžba zaprimljena. Korištenjem usluga Web Shop LD OPREMA I ALATI trgovine prihvačate ove
uvjete prodaje, odnosno primate na znanje predugovorne obavijesti sadržane u ovom
tekstu. Ako niste suglasni s uvijetima, nemojte koristiti ovu stranicu niti putem nje
narucivati proizvode. – Ova Web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama tvrtke
LD OPREMA I ALATI D.O.O te služi kao elektroničko prodajno mjesto- internet
trgovina. – Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske – Kupnjom proizvoda putem internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao , primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio opće uvjete – Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna osoba. Za postupanje suprotno ovoj
odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. – Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja
obrasca za narudžbu
– Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja za
zlouporabu. – Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih , druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i
sav ostali sadržaj zbog čega su kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj
iste. Suprotno postupanje oslobađa prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Glavna obilježja robe
Glavna obilježja robe – Proizvodi i usluge su prikazani opisno za svaki proizvod
zasebno, uz detaljni prikaz pomocu nekoliko fotografija, za svaki proizvod zasebno. – Proizvodi i usluge koje je moguce kupiti postavljeni su na internetskoj stranici, a uz
svaki prikazan proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijene.

Zamjena, povrat robe i reklamacija
Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedecim slučajevima
-isporuka koja nije naručena
-isporuka koja ima grešku ili oštećenje
-ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima
Zamjena robe
U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak , a kupac je na vrijeme izvjestio
prodavatelja, kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi sa vidljivim
oštecenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji
su ošteceni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamjeniti. Postupak reklamacije
Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije
zaprimljene iskljucivo pismeno putem e-pošte. U tom slučaju molimo vas da nam
pošaljete informacije s brojem narudžbe , računom i opisom reklamacije e-mailom na
ldoprema@gmail.com. Na zaprimljen prigovor prodavatelj ce potrošacu odgovoriti
najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj ce smatrati reklamaciju valjanom ako
pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o
obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošaca. U slučaju opravdane reklamacije
omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U
slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj ce nadoknaditi kupcu
vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti. Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda
Prema zakonu o zaštiti potrošaca kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne
navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok
otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora
obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno putem elektroničke pošte
koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan
pravilnikom o pravu potrošaca na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest o ćemu ce bez
odgadanja obavijestiti kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe
bez odgadanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno Čl.74 Zakona o
zaštiti potrošaca , obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplačenih sredstava u roku od
14 dana, a rok počinje teći od dana kada proizvod bude vračen prodavatelju. Kupac
koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne
troškove povrata proizvoda. Sukladno Cl.77 st.5 Zakona o zaštiti potrošaca kupac je
odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat
rukovanja kupljenim proizvodom. Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata – postotke
umanjena iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijendnosti proizvoda.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o
svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji
se može elektronicki ispuniti i poslati na mail adresu ldoprema@gmail.com
Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor LD OPREMA I ALATI D.O.O. izvršit
će povrat novca zaprimljen od kupca, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a
najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka kupca o
jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi kupac osim ako je razlog
povrata odgovornost prodavatelja. Povrat novca bit ce izvršen na naćin na račun ili
pouzećem. Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vračena ili nakon što je kupac
dostavio dokaz da je roba poslana nazad. Robu je kupac dužan vratiti odmah, a
najkasnije u roku 14 dana od dana kada je kupac uputio odluku o jednostranom
raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv nacin na našu mail adresu
ldoprema@gmail.com
Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka
naprijed navedenog roka pošalje/ dostavi na dokaziv način. Odgovorni ste za svako
umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo
potrebno utvrditi funkcionalnost robe. Ukoliko je proizvod vračen neispravnim, s
većim oštečenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u
naknadnom roku od 8 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplačenih sredstava. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: – Ugovor o uslugama prodavatelja u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz
izričit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom
da ce izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u
potpunosti ispunjena – predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili ili koja je jasno
prilagođena kupcu
– kupac posebno zahtjevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili
poslova održavanja, s tim da ako prilikom takvog posjeta , uz one usluge koje je
kupac izrijekom zahtjevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuci i
neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova
održavanja, prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnih
uslugama ili robom. Trajanje ugovora
Ugovor koju kupac sklapa s prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji
proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plačanjem od
strane kupca , u slućaju da ne bude raskinut. Ove predugovorne obavijesti sastavni su
dio ugovora.

Završne odredbe
Za sve što nije uredeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se zakon o elektroničkoj
trgovini , zakon o zaštiti potrošaca , zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski
propisi koji djelom ureduju pojedina pitanja iz ovog podrucja. Prodavatelj i kupac ce sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ako u
tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je nadležni sud u Zagrebu. Prihvacanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaca da
oni cine sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Plačanje
1. a) Plačanje gotovinom pri isporuci (pouzećem) U slucaju plačanja pouzećem, Korisnik usluge prilikom preuzimanja robe plača i troškove dostave. Cijena dostave 35-50 kn. Cijena dostave je navedena ispod svakog artikla

LD OPREMA I ALATI D.O.O
Trgovina na malo preko poste ili interneta
MATIJE GUPCA 22
44210 SUNJA